27 Mayıs 2008 Salı

Niş pazarlama stratejilerinin uygulanabilmesi için gerekli koşullar


-Faaliyet gösterilecek coğrafya, uygun dağıtım kanalı üyeleri, hedef müşterilerin satın alma güdüleri, pazara girmek için uygulanabilecek önemli stratejik noktalar tanımlanmalıdır.
-Rakiplerin hedef ve stratejilerini anlayabilmek için, geçmişte pazara yeni giren rakiplerine karşı nasıl bir politika izleyip, mücadele ettikleri öğrenilmelidir.
Pazara girmek için teknolojik olarak hazır olunup olunmadığı belirlenmelidir.
Firmanın yetenekleri ve rekabet edebileceği güçlü olduğu alanlar belirlenmelidir.
Üst yönetim şirketin stratejisini tüm şirkete anlatmalı ve benimsemelidir.
Niş pazara girmeden önce pazarlama araştırması yaparak, elde edilen sonuçlara uygun bir şekilde pazarlama karması geliştirilmelidir.
Değişik tüketici gruplarının turistik mal/hizmetini satın almaları için onları hangi öğelerin güdülediğini derinlemesine araştırmak için pazarlama araştırması yöntemleri kullanılır. Daha sonra araştırma sonuçlarına uygun bir pazarlama karması geliştirin kaliteli bir mal/hizmet, uygun dağıtım kanalı, iyi ve yeterli bir tutundurma politikası ve müşteri odaklı bir fiyat, müşterileri olumlu yönde etkiler.
Küçük firmalar üretim ve pazarlama işlevlerinde kolayca yön değiştirelebilecek esnekliğe sahiptirler. Kotler’e göre bir firma; müşterilerinin önem verdiği noktalarda işini farklılaştırmalıdır. Çok iyi yaptılan bir ya da birkaç faaliyet alanında yoğunlaşılmalıdır. Örneğin; hız, güvenilirlik, hizmet, tasarım (dizayn), iyi ilişkiler, ürettilen malın/hizmetin özellikleri, nitelikleri veya teknolojisi bu başarının anahtarıdır.
Niş pazarlama stratejilerinin esasını belirli bir alanda uzmanlaşma oluşturur. Bu stratejiyi uygulayan işletmeler belirli bir küçük pazarlama diliminde uzmanlaşmanın yanı sıra, müşteri mal veya hizmet pazarlama karması dizilerinden birisinde de uzmanlığa sahip olmalıdır.
PARADOKS, Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, (e-dersi), http://www.paradoks.ore Yıl:2 Sayı:2, ISSN 1305-7979
SONUÇ
Turizm ve turist biyolojik bir varhk gibi sürekli devinim içindedir. insan davramş ve ahşkanlıklannın direkt olarak yansıdigi bir sektördür. Bu paralelde 21. yüzyihn turizm tüketicisi artık yeni ahşkanhklar geliştirmektedir. Turist artık eskisi gibi, toplam yılhk izninin tamamını kullanarak bir defahk seyahat yapmamaktadır. 20-30 günlük iznini 3-5 kez bölerek değişik ilgilerini tatmin etme çabası içindedir. Bu olgu, özel ilgi turizmi’nin bundan sonra daha da yoğunluk kazanacagina bir işarettir. 21.yüzyıl turizminin gelişimini özellikle bu doğrultuda yapacaginı bilmemize rağmen, ülkemizin ne denli hazırhklar yapıp yapmadiginı sorgulamakta ge9 kalmak üzereyiz. On yih aşkın bir süredir neredeyse her gün ‘alternatif turizm’ adı altında uzun uzun listelemeler biçiminde ülkemizin ne denli eşsiz bir potansiyele sahip olduğu dile getirilirken, ülkemizi henüz ‘güneş-kum-deniz’ 3 S dısindaki bir turizm değeri ile yaygın olarak tamtamadık. Bizim değerlendirmelerimize göre, ülkemiz 100'u aşkın özel ilgi alamnda potansiyele sahiptir. Ülkemizin arzulanan turizm hedeflerine ulaşmasimn yolu “ özel ilgi turizmi “ ve “kültür turizm‘ni sektöriin öncelikli yatinm alanlan olarak tercih edilmesine baghdır. Bütün yurda yayılmayan ve sürdüriilebilir bir i?eriği olmayan turizmin başanh olma şansı yoktur.
Belirli bir konuya ilgi duyanlar için hazırlanmış gezi ve turlar özel ilgi turizminin içerisinde yer almaktadır. Klasik trizmde faaliyet gösteren her büyüklükteki işletmeler yoğun rekabet ortamında musteri bulmakta zorlanırken; özel ilgi turizmi için tur düzenleyen işletmelerin kendilerine musteri bulmalan kolaylaşmaktadır. Diğer taraftan şiddetli rekabetin yaşandigi turizm sektöriinde ku9uk işletmelerin ayakta kalma şansı yok denecek kadar azdır. Ancak ihtisaslaşarak ve kitle turizminin dısinda kalarak, kendi tatilini yaratmaya eğilimli musteri kitlelerine hitap ederek, özel ilgi alanlanm hedefleyen her biri özel gezi programlan hazırlayarak ve nihayet kongre, toplantı turizm gibi ciddi bilgi birikimi isteyen alanlarda uzmanlaşarak piyasada yer edinmek mümkündür. Türk Turizmi bunu başarmak zorundadır

Hiç yorum yok: