27 Mayıs 2008 Salı

Niş Pazarlama & Gedik Pazarlama & Pazar Odaklılık & Hedef Pazar Stratejileri & Yoğunlaştırılmış pazarlama & Dar dilimli Pazarlama İçerikleri

NIS PAZARLAMA VE MS PAZARLARA YÖNELİMİN GETİRİLERi
1. MS PAZARLAMA 4
1.1.1. Ni? Pazarlama Kavramına ili?kin A^ihmlar 8
1.1.1.1 “Ni§” Sözcugunün Ve Bazı Yaki?tırmalarm
Ni§ Pazarlamaya Yansımasi 8
1.1.2.1. Ekoloji Ve Biyoloji Bilim Dah lie Etkile§imin Getirdiği A^ilımlar 10
“Ekosistem” Kavramı Ve Pazar Ni§i 10
“Simflandırma-Tür” Kavramlan Ve Pazar Ni§i 12
“Farkh Coğrafik Alanlardan, Farklı Türler” Ve Pazar Ni§i 15
“Kendilerine Özgü ili?kileri Olan Türler” Ve Pazar Ni§i 16
1.1.2. Ni? Pazarlamanın Pazar, Pazarlama, Strateji
A^ilanndan Tanımlanması 17
Ni? Pazarlama lie ilgili Literatürdeki Çah?malar 21
Ni? Pazarlama Kavramı lie Benzer Pazarlama
Kavramlannin Aynmlan 23
Hedef Pazarlama Kavramimn Aynmi 23
Yoğunla§tinlmi§ Pazarlama Kavramimn Aynmı 24
Mikro Pazarlama Kavramimn Aynmı 25
Odaklanma Stratejisi Kavramimn Aynmı 25
vii
1.3.5. Diğer Benzer Pazarlama Kavramlannın Aynmı 27
2. Ni§ Pazarlara Yönelimin i?letmelere Getirileri 28
Turn Aktif Cikar Sahiplerinin Kazan- Kazan lie Kazanmasi 28
Kârh Pazar Fırsatlan Sunması Ve Tehlikelere
Kar?i Korunakh Pazarlar Olması 29
2.3. Ni§ Pazarlamanın Getirilerinin Genel Çer^evesi 30
İKiNCiBÖLÜM MŞ PAZARLAMADA PAZARLAMA SİSTEMİNİN YAPILANDIRILMASI
1. MS PAZARLAMADA PAZARLAMA SİSTEMİNİN YAPILANDIRILMASININ
UC BOYUTU 32
1.1. MS PAZARLAMA SiSTEMİNİN YAPILANDIRILMASININ MŞ PAZAR
BOYUTU 33
Ni§ Pazar Boyutunun Genel Çer^evesi 33
Ni§ Pazar Boyutunda Temel Etkenler 35
Pazar Boyutunda, Ni§ Pazan Bulma Yöntemleri 39
1.1.3.1. Ni§ Pazan Bulmada Sektör Dayatmalanni Kırma Yöntemi 39
Pazar Bo§luğu Odagi 39
Pazar Bo§luğu Odagi Ve Sektör Dayatmalan Kavrami 40
1.1.3.1.3. Pazar Bo§luklanna Ula§mada Dayatmalan Kırma Yöntemleri 41
1.1.3.1.4. Pazar Bo§luğu Odaginda Gereksinme Ve Tatmin Kavramlan 44
1.1.3.1.4.1. Tüketici Tatmini Etkeni 44
1.1.3.1.4.2. Pazar Bo§luğu Odagi Ve Gereksinimlerin i?lenmesi 44
Varolan Gereksinimlerin i?lenmesi 45
Gizli Ve Özgiil Gereksinimlerin i?lenmesi 45
Yeni Ve Olu^turulan Gereksinimlerin i?lenmesi 46
1.1.3.2. Ni§ Pazan Bulmada Bölümleme Analizleri 47
1.1.3.2.1 Pazar Bölümleme, Hedefleme, Konumlandırma
Süreci Ve Pazar Ni§i 47
viii
1.1.3.2.1.1. Pazar Bölümleme Ve Ni§ Pazarlar 49
Pazar Bölümleme Kavrami 50
Pazar Bölümlemenin Temelini Olu^turan Varsayımlar 51
Pazar Bölümleme Deği§kenlerinin Kullamm Süreci 52
Pazar Bölümleme Türleri 53
Pazar Bölümleme Öl^utleri 58
Pazar Bölümlemenin Yararlann Genel Çer§evesi 58
Pazar Bölümlemenin Üstünlüklerin Genel Çer^evesi 61
1.1.3.2.1.1.2. Ni? Pazarlar Ve Pazar Bölümleme ili?kisi 62
Pazar Bölümleme Literatürü ve Ni§ Pazarlar 62
Ni§ Pazarlar Ve Pazar Bölümleme ili§kisi Üzerine iki Yakla?im.... 65
1.1.3.2.1.1.2.2.1. Ni§ Hedeflemesi Ve Pazar Bölümleme 66
1.1.3.2.1.1.2.2.1.1. Ni§ Hedeflemesi Çer^evesinde Hedef Pazar Yönelimleri 68
1.1.3.2.1.1.2.2.1.1.1. Ni§ Hedeflemesi Ve Üriin Ya?am Çizgisinin Olgunluk A?aması.. 68
1.1.3.2.1.1.2.2.1.1.2. Ni§ Hedeflemesi Ve Rasyonelle§tirme 69
1.1.3.2.1.1.2.2.1.1.3. Ni? Hedeflemesi Ve KOBFler 69
1.1.3.2.1.1.2.2.2 Ni§silik Ya Da Ni§leme Ve Pazar Bölümleme 70
1.1.2.3.2. Ni§ Pazar Boyutunda, Hedef Pazar Se^im Stratejileri Ve Ni§ Pazarlar 79
1.1.2.3.2.1. Hedef Pazar Segimi 79
Hedef Pazar Segim Kavrami 79
En Uygun Bölümün Değerlendirilmesi 80
Hedef Pazann Daraltılması Yakla§imi 82
1.1.2.3.2.2. Ni§ Pazar Boyutunda Pazar Bölümlerini Hedefleme Ve
Ni§ Pazarlar 85
1.1.2.3.2.2.1. Ni§ Pazar Boyutunda Pazann Daraltılması 85
1.1.2.3.2.2.2. Ni§ Pazar Boyutunda Hedef Pazar Se^iminde Kullamlan
Temel Etkenler 87
1.1.2.3.3. Ni§ Pazar Boyutu i^erisinde Konumlandırma Ve Ni§ pazarlar... 901.1.2.3.3.1. Konumlandırma Kavrami 90
ix
1.1.2.3.3.2. Ni§ Pazar Boyutunda Konumlandırma Ve Ni§
Pazarili?kisi 91
1.2. MS PAZARLAMA SİSTEMİNİN YAPILANDIRILMASININ
IS MODELİ OLUŞTURMA BOYUTU 93
1.2.1.1? Modeli 01u?turma Boyutunun Genel Çer§evesi 93
1.2.2. Ni§ Pazarlamada i? Modeli 01u?turma Boyutunda
Temel Etkenler 96
1.2.2.1. Mu?teri Yapısimn i?lenmesi Etkeni 96
1.2.2.1.1. Mu?teri Memnuniyetinin Ve Tatminin
En^oklanması Alt Ögesi 96
Mu?terilere Odaklanma Alt Ögesi 97
Kazan Kazan Alt Ögesi 99
Kar?ihkh Bagimhlık Alt Ögesi 99
Mu?terilere Esnek Yakla?imlar Sunulması Alt Ögesi 99
Mu?teri Yapısimn Genel Çer^evesi 100
1.2.2.2. Gu^lü ili?kiler Etkeni 101
1.2.2.2.1. Bilgi Sistemleri Olu^turma Etkeni 104
1.2.2.2.2 Farklıla?tinlmi? Mesajlan Ula?tırma Etkeni 106
1.2.2.2.3. Siireci Devam Ettirmede Her ili?kiyi Takip
Etme Etkeni 107
1.2.2.3. Değer Yaratma Etkeni Ill
1.2.2.3.1. Katma değerler ve §irket Ünii Etkeni 114
Esneklik Etkeni 115
Uzmanla?ma Etkeni 117
Kârhhk Etkeni 120
3.1. NI§ PAZARLAMA SiSTEMİNİN YAPILANDIRILMASININ STRATEJİ
BOYUTU 125
1.3.1. Strateji Boyutunda Temel Etkenler 127
1.3.1.1. Ni§ Strateji Boyutunda Uygulanan Temel Stratejiler Etkeni 128
X
1.3.1.1.1. Jenerik Stratejiler 128
Maliyet Liderliği Stratejisi 133
Farkhla?tırma Stratejisi 134
1.3.1.1.2. Odaklama Stratejisi - Ni§ Pazarlamada Temel Stratejiler 136
1.3.1.1.2.1. Ni§ Maliyet Liderliği Stratejisi 138
1.3.1.1.2.1. Ni§ Farkhla?tırma Stratejisi 140
1.3.1.1.2.1. Ni§Du?uk Maliyet / Farkhla?tırma Stratejisi 143
1.3.1.2. Strateji Boyutunda Pazan Koruma Etkeni 145
1.3.1.2.1. Strateji Boyutunda Rekabet Üstünlugu ve Pazan Koruma 145
Diğerlerinin Yaptigindan Daha iyi Şeyler Yapmak 147
Tüketicinin Değer Verdiği Şeyler Yapmak 148
İkame Edilmesi Zor Şeyler Yapmak 149
Rakiplerin Kopyalaması Zor Olan Şeyleri Yapmak 149
UCUNCÜ BÖLÜM
MŞ PAZARLAMA SİSTEMİNİN UC BOYUTLU ISLEYISi İLE SİSTEMİN
YAPILANDIRILMASI VE ECZACIBAŞI YAPI GEREgLERİ -VİTRA
BAYİLERİNDE, NIS ÜRÜNLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
l.iSLETMEMN TANITIMI 154
1.1. Eczacıba?i Yapı Grubu 154
1.1.1. Eczacıba?iYapı Grubunun Faaliyet Alanlan 154
Vitra i?letmesi Hakkında Genel Bilgiler 155
Vitra’nm Ni§ Pazarlama Stratejileri ve Stratejik Yönlendirme Süreci 156
1.3.2. Vitra’nmBazı Ni?Pazar Ürünleri 158
ARAŞTIRMANIN KONUSU 160
ARAŞTIRMANIN KATKILARI 160
ARAŞTIRMANIN AMACI 161

Ara§tırma Probleminin Tammlanmasi 162
Deği§kenler Arası ili?kilerin Ortaya Konmasi 163
5. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMI 165
5.1 Ara?tırmanm Modeli 166
5.2. Ana Kiitle Çer^evesinin Belirlenmesi 166
xi
5.3. Veri Toplama Yöntemi 167
Bayilerin Demografik Özeliklerine ili§kin Sorular 168
Ni§ Üriinlerin Pazar Yapılanni Tanımlamaya Yönelik Sorular 169
ݧ Modeli Uygulamalanna ili?kin Sorular 169
Mu?terilerin iki Ni§ Ürüne ili§kin Tepkilerine ili§kin Sorular 170
İki Ni§ Ürünün Rekabet Durumuna ili?kin Sorular 170
Ni§ Pazarlara Yönelmenin Etkilerine ili§kin Sorular 170
5.4. Anketin Ge^erliliği 170
5.5. Verilerin Analizi 171
6. BULGULAR 171
6.1. Frekans Dagihmlan 172
6.1.1. Bayilerin Demografik Özelliklerine ili§kin Frekans Analizleri 172
İki Ni§ Ürünün Pazar Yapılanna ili?kin Frekans Analizleri 179
i§ Modeli Uygulamalanna ili?kin Frekans Analizleri 190
Mu?terilerin iki Ni§ Ürüne ili§kin Tepkilerinin Frekans Analizleri 204
iki Ni§ Ürünün Rekabet Durumuna ili?kin Frekans Analizleri 212
Ni§ Pazarlara Yönelmenin Etkilerine ili§kin Frekans Analizleri 217
6.2. Deği§kenler Arası ili?kilerin Analizi 221
6.2.1. Kikare Analizleri 221
6.2.1.1. 2X2 Tablolarda Kikare Testi 221
6.2.1.2. RXC Tablolarda Kikare Testi 222
7. ARAŞTIRMA BULGULARI, YORUMLAR VE ÖNERiLER 313
7.1. Ara§tırma Bulgulan ve Yorumlar 313
7.2.0neriler 343
SONUÇ 346
Ekler. 349
Anket 350
Kaynak^a 362

Hiç yorum yok: